Вийшов друком біобібліографічний покажчик

Біобібліографічний покажчик наукових праць видатних вчених – ректорів Львівської ветеринарної академії, котрі посідають особливе місце в історії створення і розбудови академії та розвитку ветеринарної медицини до 1939 року. Покажчик репрезентує основні біографічні дані, наукові праці, реферати, доповіді на наукових конференціях, а також літературу про вчених, електронні ресурси довідкових джерел, доступ до повнотекстових документів, які відображають життєвий і творчий шлях учених. Видання присвячене 140-річчю заснування Львівської ветеринарної школи та видане за кошти укладачів

 

 

 Biobibliograficzny indeks prac naukowych wybitnych naukowców - rektorów Lwowskiej Akademii Weterynaryjnej, którzy zajmują szczególne miejsce w historii powstania i rozwoju akademii oraz rozwoju weterynarii do 1939 roku. Indeks przedstawia podstawowe dane biograficzne, prace naukowe, abstrakty, doniesienia na konferencjach naukowych, a także literaturę o naukowcach, elektroniczne zasoby źródeł referencyjnych, dostęp do pełnotekstowych dokumentów odzwierciedlających drogę życiową i twórczą naukowców. Publikacja poświęcona 140-leciu Lwowskiej Szkoły Weterynaryjnej i wydana na koszt kompilatorów.

ПЕРЕДМОВА

Історія створення і діяльність Львівського університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького тісно пов’язана з іменами видатних професорів, котрі працювали в галузі ветеринарної медицини, розвивали ветеринарну науку і освіту. Особливе місце в розбудові і функціонуванні університету належить директорам Львівської ветеринарної школи, а пізніше – ректорам Львівської ветеринарної академії. Ці видатні постаті були справжніми вченими-гуманістами, для яких символом інтелектуального і духовного життя була наука.

Керівникам академії був притаманний дух відданості обраній справі, науково-педагогічній діяльності, лікуванню тварин, профілактичним заходам і просвітницькій роботі. Ректори були засновниками і редакторами фахових наукових періодичних видань, брали участь у численних конференціях, з’їздах, форумах, виставках, що принесло Академії міжнародне визнання. Завдяки ректорам-вченим Львівська академія ветеринарної медицини за своїми науковими досягненнями була на рівні провідних закладів вищої ветеринарної освіти Європи.

У роки війн та економічної нестабільності було збережено унікальні колекції, бібліотеку і майно Академії. Заслуга в цьому насамперед належить ректорам, які виконували попри все свій обов’язок і протягом усієї історії Львівської академії ветеринарної медицини самовіддано працювали на ниві науки і освіти. Наслідком їхньої праці стала докорінна зміна епідеміологічної  ситуації у регіоні, суттєво зменшилися втрати тварин від інфекційних хвороб, зросло їх поголів’я. Пропозиції львівських професорів щодо удосконалення ветеринарних студій обумовили докорінне реформування всієї системи ветеринарної освіти в Австро-Угорської імперії, у складі якої до 1918 року перебувала Галичина. 

Розвиток Львівської ветеринарної академії охоплює кілька історичних періодів. У цьому біобібліографічному покажчику ми охоплюємо австрійський (від 1881 року до 01.11.1918 року) і польський (від жовтня 1919 року до жовтня 1939 року) періоди. Мета укладачів цього виданнямаксимально повно донести науковий доробок вчених до викладачів, студентів, фахівців ветеринарної медицини та віддати  належну шану пам’яті ректорам, які в різні роки очолювали Академію. Завдяки їхнім науковим працям, публікаціям у часописах, доповідям на наукових конференціях – маємо великий скарб, у якому простежується не лише історичний шлях європейської ветеринарної медицини, але й історія становлення, розвитку науки та освіти в стінах Львівської ветеринарної академії. Література, представлена в покажчику, як і багато інших цінних видань, котрі нині знаходиться в бібліотеці, були подаровані ректорами Академії.

 Це видання складається з коротких біографічних відомостей про вчених Львівської ветеринарної академії, оскільки їхні більш розлогі біографічні дані можна знайти у численних джерелах, списку наукових праць, переліку використаних джерел літератури, іменного покажчика. В розділ «Наукові праці» не включені рецензії і анотації через їх значну кількість. В електронному варіанті покажчика (Режим доступу: http://books.lvet.edu.ua) на відсутні в бібліотеці наукові праці після назви вказано джерело або електронна адреса доступу до повнотекстового документа.

Літературу, не переглянуту de visu, відзначено астериском (зірочкою), а джерела пошуку виділені курсивом. Документи у цьому виданні, окрім іменного покажчика, розташовані  у хронологічному порядку, в межах років – алфавітному. Іменний покажчик складено в алфавітному порядку з зазначенням відповідної сторінки, астериском вказані прізвища і сторінки, використані у списку літератури. Транслітерація однакових слів в окремих літературних джерелах може відрізнятися, що пов’язано з мовними особливостями в різних історичних періодах. Опис здійснено згідно з оригіналом.

Попри максимально можливе опрацювання джерел інформації, частину наукових праць вчених французькою, німецькою, англійською мовами не вдалося віднайти. Відтак укладачі будуть вдячні за доповнення цього видання.                                                                                                Укладачі       

PRZEDMOWA

 Historia powstania i działalności Lwowskiego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S. Z. Gzyckiego jest ściśle związana z nazwiskami wybitnych profesorów, którzy pracowali w dziedzinie weterynarii i rozwijali naukę i edukację weterynaryjną. Szczególne miejsce w rozwoju i funkcjonowaniu uczelni zajmują dyrektorzy Lwowskiej Szkoły Weterynaryjnej, a później rektorzy Lwowskiej Akademii Weterynaryjnej. Te wybitne postacie byli prawdziwymi naukowcami humanistycznymi, dla których nauka była symbolem życia intelektualnego i duchowego.

Liderzy akademii mieli ducha poświęcenia się wybranej pracy, działalności naukowej i pedagogicznej, leczeniu zwierząt, profilaktyce i pracy wychowawczej. Rektorzy byli założycielami i redaktorami specjalistycznych periodyków naukowych, uczestniczyli w licznych konferencjach, kongresach, forach, wystawach, które przyniosły Akademii międzynarodowe uznanie. Dzięki rektorom-naukowcy Lwowska Akademia Medycyny Weterynaryjnej znalazła się pod względem dorobku naukowego na poziomie czołowych uczelni weterynaryjnych w Europie.

W latach wojen i niestabilności gospodarczej zachowały się unikatowe zbiory, biblioteka i mienie Akademii. Zasługa w tym przede wszystkim należy do rektorów, którzy mimo wszystko wykonywali swoje obowiązki i przez całą historię Lwowskiej Akademii Medycyny Weterynaryjnej bezinteresownie pracowali w dziedzinie nauki i oświaty. Efektem ich pracy była zasadnicza zmiana sytuacji epidemiologicznej w regionie, znacznie zmniejszyły się straty zwierząt z powodu chorób zakaźnych, a ich inwentarz zwiększył się. Propozycje profesorów lwowskich dotyczące doskonalenia studiów weterynaryjnych doprowadziły do radykalnej reformy całego systemu szkolnictwa weterynaryjnego w Cesarstwie Austro-Węgierskim, do którego do 1918 roku należała Galicja.

Rozwój Lwowskiej Akademii Weterynaryjnej obejmuje kilka okresów historycznych. W tym indeksie biobibliograficznym obejmujemy okresy austriacki (od 1881 do 1 listopada 1918) i polski (od października 1919 do października 1939). Celem autorów tej publikacji jest jak najpełniejsze przekazanie dorobku naukowego naukowców nauczycielom, studentom i specjalistom weterynarii oraz oddanie należnego szacunku pamięci rektorów, którzy kierowali Akademią w różnych latach. Dzięki ich pracom naukowym, publikacjom w czasopismach, raportom na konferencjach naukowych mamy wielki skarb, który śledzi nie tylko historyczną drogę europejskiej weterynarii, ale także historię powstawania, rozwoju nauki i edukacji w murach Lwowskiej Akademii Weterynaryjnej. Literatura prezentowana w indeksie, a także wiele innych cennych publikacji znajdujących się obecnie w bibliotece, przekazali rektorzy Akademii.

 Wydanie to zawiera krótkie informacje biograficzne o naukowcach Lwowskiej Akademii Weterynaryjnej, których obszerniejsze dane biograficzne można znaleźć w licznych źródłach, wykazie prac naukowych, wykazie wykorzystanych źródeł literaturowych oraz wykazie nazwisk. Recenzje i adnotacje nie są umieszczane w dziale „Prace naukowe” ze względu na ich znaczną liczbę. W wersji elektronicznej indeksu (Tryb dostępu: http://books.lvet.edu.ua) po nazwie prac naukowych, które nie są w bibliotece.

Literatura nierecenzowana de visu jest oznaczona gwiazdką (gwiazdką), a źródła wyszukiwania wyróżnione są kursywą. Dokumenty w tej edycji, poza indeksem nazwisk, ułożone są w porządku chronologicznym, w latach - alfabetycznie. Indeks nazwisk jest tworzony w porządku alfabetycznym ze wskazaniem odpowiedniej strony, nazwiska i strony użyte w bibliografii są oznaczone gwiazdką. Transliteracja tych samych słów w poszczególnych źródłach literackich może się różnić, co wynika z cech językowych w różnych okresach historycznych. Opis wykonany zgodnie z oryginałem.

Mimo maksymalnego możliwego przetwarzania źródeł informacji nie udało się znaleźć części prac naukowych naukowców w językach francuskim, niemieckim i angielskim. Dlatego kompilatorzy będą wdzięczni za uzupełnienia tej publikacji.                                                                                                                                                                                                                                              Kompilatorzy

Webometrics Ranking 2023. ТДАТУ покращує свої позиції - Таврійський  державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького займає позицію 137 в Webometrics-рейтингу по Україні з 306 університетів України. Боротьба за високий світовий рейтинг Webometrics свого університету – в числі пріоритетних задач для ректора будь-якого університету, і саме бібліотека відіграє в цьому визначальну роль.

 

Наше наукове видавництво PC TECHNOLOGY CENTER створило нове відео «Захист докторської дисертації: де та що публікувати» (https://youtu.be/Od9c0sPYevsдля підтримки докторантів університетів та сприяння підвищенню публікаційної активності співробітників університету.

 

Ми презентуємо це відео Вашій бібліотеці і ви можете розмістити його на сторінках бібліотеки у вільному доступі як контент, що може бути пов’язаний ресурсами, які  збирають інформацію для розрахунку Webometrics, з Львівським національним університетом ветеринарної медицини та біотехнологій.

 

Для цього надаємо бібліотеці, якою Ви керуєте, iframe відео для вставки:

 

<iframe width="560" height="315" src="/https://www.youtube.com/embed/Od9c0sPYevs" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

 

Інші наші відео та корисну інформацію можна знайти на наших ресурсах (YouTubeTelegramLinkedIn). Вони теж можуть бути в нагоді Вашій бібліотеці та співробітникам університету.

 

Будемо раді творчій співпраці як інформаційні партнери та завжди поруч.

 

З повагою,

генеральний менеджер

PC TECHNOLOGY CENTER,

Оксана Нікітіна

 

Контактні телефони для оперативної взаємодії:

Антон Князєв +38 (050) 381-10-77

Анна Кравченко: +38 (093) 973-05-48; +38 (099) 714-27-95

 

LinkedInhttps://www.linkedin.com/in/technology-center-pc-a61998217/

Facebook: https://www.facebook.com/Technology.Center.UA

Instagram: https://www.instagram.com/technology_center_pc/

TikTok: https://www.tiktok.com/@technology.center.ua

Telegram: https://t.me/technology_center_pc

YouTube: https://www.youtube.com/@PCTechnologyCenter/about