1.     Про Програму (https://www.pbu2020.eu)

Програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна протягом 17 років підтримує процеси розвитку на прикордонних територіях Польщі, Білорусі та України шляхом співфінансування різноманітних проєктів. Усі проєкти, що фінансуються в рамках Програми, є некомерційними та сприяють покращенню якості життя жителів східної Польщі та західної України та Білорусі.

Кожен проєкт, що співфінансується, повинен продемонструвати сильний транскордонний вплив не лише завдяки партнерству між установами, але насамперед завдяки результатам діяльності та їх позитивному впливу на прикордонну територію та її мешканців.

Перший період Програми було реалізовано в 2004-2006 роках. На той час структура Програми та фінансування проєктів були набагато складнішими, ніж зараз (у Польщі проєкти фінансувались  Європейським фондом регіонального розвитку, а у Білорусі та Україні - TACIS).  Разом з цим, у цьому періоді у рамках загального бюджету ЄС у 45,8 млн. євро, було профінансовано 167 проєктів, спрямованих на розвиток прикордонних територій.

У програмному періоді 2014-2020 Програма діє у рамках Європейського інструменту сусідства (ЄІС), відповідаючи на національні та регіональні потреби та вирішуючи спільні проблеми у сферах захисту довкілля, культури, охорони здоров’я та безпеки. Що стосується бюджету, Програма Польща-Білорусь-Україна є найбільшою програмою ЄІС ТКС на сухопутних кордонах ЄС, із бюджетом понад 170 млн. євро, виділеним на реалізацію 167 проєктів.

Стратегію Програми 2014-2020 було прийнято на підставі соціально-економічного аналізу, проведеного на замовлення Органу управління. В аналізі були визначені спільні національні та регіональні пріоритети країн-учасниць та відповідних регіонів. Вона також базувалася на досвіді попереднього програмного періоду. У Стратегії Програми враховано  також погляди різних зацікавлених сторін на спільні потреби і проблеми території Програми. Окрім цього, у ній відображені рішення, прийняті СПК щодо тематичних сфер, у яких країни-учасниці можуть вирішувати спільні проблеми і оперувати спільними активами.

Програма транскордонного співробітництва ЄІС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 - це документ, що визначає найважливіші питання реалізації Програми, її зміст, цілі та функціонування. Цей документ окреслює сфери інтересів, у рамках яких будуть реалізовуватись спільні проєкти та які представлено чотирма Тематичними цілями та відповідними пріоритетами.

Реалізація проекту Інноваційний підхід до історичної спадщини: наукова спадщина ветеринарної медицини українсько-польського пограниччя відбувається у рамках тематичної цілі СПАДЩИНА та пріоритету Промоція місцевої культури та історії
 

Тематична ціль (ТЦ) СПАДЩИНА

Популяризація місцевої культури та охорона історичної спадщини

TЦ спрямована на збереження і розвиток культурної та історичної спадщини країн прикордонного регіону, зміцнення культурних зв'язків і співпраці, покращення іміджу та привабливості регіону а також збільшення життєздатності місцевих громад. Наявність упорядкованих об'єктів культурної та природної спадщини є необхідною передумовою для розвитку транскордонного туризму. Таким чином, туризм був визначений як сектор з найвищим потенціалом з точки зору прибутковості і зростаючих можливостей для зайнятості та інвестицій, особливо на прибережних і сільських територіях. Для кращого використання  спадщини цільових регіонів і збільшення кількості виїзного та внутрішнього туризму, певні культурні та природні об'єкти потребують поліпшення, а туристична інфраструктура - подальшого розвитку. Тому підтримка в рамках двох Пріоритетів TЦ буде спрямована на розвиток прикордонного, культурного, історичного та природного потенціалу, а також на розвиток транскордонного туризму. Пріоритети будуть зосереджені на поліпшенні фізичного стану об'єктів культури та культурної спадщини, а також на «м'яких» видах діяльності. Розвиток фізичної інфраструктури повинен доповнюватись діяльністю із зміцнення контактів і співпраці між зацікавленими сторонами в галузі культури і туризму. Крім того, туристична привабливість та зростання туристичного сектора залежить від різноманітності та якості туристичних послуг, іміджу регіону та відповідної сезонної збалансованості туристичної діяльності. Тому дана тематична ціль також включає заходи, спрямовані на просування та диверсифікацію туристичних продуктів.

Заходи в рамках  TЦ також передбачають фінансування малобюджетних проектів (МБП). Мінімальна сума гранту для такого проекту не повинна бути меншою, ніж 20 000 євро, і не може перевищувати 60 000 євро. Детальніша інформація про малі проекти міститься в пункті 5.3.2. СОП.

Реалізація проектів к рамках ТЦ сприятиме досягненню стратегічної мети А «Сприяння економічному та соціальному розвитку в регіонах по обидві сторони спільних кордонів» ЄІС ТКС.

Пріоритет 1. Промоція місцевої культури та історії

Запропоновані заходи в рамках даного пріоритету:

 • Спільні ініціативи та заходи для промоції, розвитку та збереження об’єктів місцевої культури та історії;
 • Спільні проекти з підтримки, просування та збереження традиційних ремесел і майстерності;
 • Спільні проекти з промоції туристичних цінностей;
 • Спільні проекти з підготовки та реалізації інвестицій в туристичну інфраструктуру і послуги з метою збільшення використання культурної спадщини в сфері туризму (наприклад, велосипедні маршрути, навчальні стежки т.д.), включаючи супутню туристичну інфраструктуру для кращого використання культурної спадщини (наприклад, велосипедні стійки, вказівники, інфраструктура для людей з особливими потребами тощо);
 • Спільне створення туристичних продуктів з урахуванням необхідності захисту культурної спадщини;
 • Стимулювання співробітництва між установами в сфері історико-культурної спадщини (обмін передовим досвідом, спільні навчання та інша діяльність);
 • Консервація, збереження та адаптація або розвиток культурної спадщини в туристичних цілях а також соціальних, культурних, освітніх та інших цілях громад;
 • Спільні ініціативи, спрямовані на покращення об’єктів культурної сфери;
 • Спільне навчання персоналу та обмін спеціалістами, спрямована на збільшення потенціалу управління культурною спадщиною, розвиток спільних туристичних продуктів і послуг, маркетинг об’єктів спадщини на території Програми та інших наявних ресурсів.

Індикатори програми

Досягнення Програми будуть оцінюватися за допомогою індикаторів, які можна об’єктивно перевірити. Згідно з відповідними положеннями РР ТКС ЄІС, Програмою передбачено, зокрема:

 • Очікувані результати для кожного Пріоритету, і відповідні індикатори результатів, з вихідним і цільовим значенням;
 • Індикатори продуктів для кожного Пріоритету, в тому числі кількісні цільові значення, які необхідні для досягнення результатів.

 

Деякі з індикаторів продуктів базуються на “Спільних індикаторах продуктів” ЄІС ТКС, розроблених Європейською службою зовнішніх дій (ЄСЗД) з допомогою проекту Інтеракт ЄІСП для полегшення перевірки та звітності на рівні інструменту.

 

 

2. O Programie

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina od 17 lat wspiera procesy rozwojowe na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez współfinansowanie różnorodnych projektów. Wszystkie projekty finansowane w ramach Programu mają charakter niekomercyjny i przyczyniają się do poprawy jakości życia osób zamieszkujących tereny wschodniej Polski oraz zachodniej Ukrainy i Białorusi.

Każde przedsięwzięcie finansowane przez Program musi osiągać silny efekt transgraniczny, nie tylko poprzez partnerstwo zawarte pomiędzy instytucjami, ale przed wszystkim dzięki rezultatom działań i ich pozytywnemu wpływowi na obszar przygraniczny i jego mieszkańców.

Pierwsza edycja Programu była realizowana w latach 2004-2006. W tamtym okresie, struktura Programu i finansowania projektów była znacznie bardziej skomplikowana niż obecnie (w Polsce koszty były pokrywane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, podczas gdy Białoruś i Ukraina korzystała z funduszy TACIS), mimo to łączną kwotą 45,8 mln EUR środków unijnych sfinansowano 167 projektów.

W latach 2007-2013 Program był realizowany w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP). Wsparcie z budżetu UE wzrosło znacząco do ponad 170 milionów EUR i z tych środków zostało zrealizowanych 117 projektów. Były to duże projekty infrastrukturalne, regularne i parasolowe. Zaowocowały one znaczącym postępem w takich sektorach i obszarach, jak: infrastruktura społeczna, opieka zdrowotna, edukacja, turystyka, ochrona dziedzictwa kulturowego,  bezpieczeństwo oraz infrastruktura i obsługa przejść granicznych. W okresie programowania 2014-2020 Program działa w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS), odpowiadając na potrzeby krajowe i regionalne oraz podejmując  wspólne wyzwania w dziedzinie środowiska, kultury, zdrowia publicznego, a także bezpieczeństwa i ochrony. Pod względem budżetu Program Polska-Białoruś-Ukraina, z dofinansowaniem o wartości ponad 170 mln euro przyznanym na realizację 167 projektów, jest największym programem transgranicznym na lądowych granicach Unii Europejskiej.  

Strategia Programu została przyjęta po przeprowadzeniu analizy społeczno-gospodarczej, w której określono wspólne priorytety państw i ich regionów. Opiera się ona także na doświadczeniach z poprzednich okresów programowania. Strategia Programu uwzględnia również opinie zainteresowanych stron dotyczące wspólnych potrzeb i wyzwań na obszarze Programu. Ponadto odzwierciedlone są w niej decyzje podjęte przez władze Polski, Białorusi i Ukrainy, koncentrujące uwagę Programu na tych obszarach tematycznych, w których państwa uczestniczące mogą rozwiązywać wspólne problemy i wykorzystywać wspólne zasoby.

Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 jest dokumentem definiującym najważniejsze kwestie związane z realizacją Programu, jego otoczeniem, celami i funkcjonowaniem. Opisuje obszary problemowe, które zostaną wsparte dzięki współfinansowaniu projektów, określone w czterech Celach Tematycznych i ich priorytetach:

DZIEDZICTWO
Priorytet 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii
Priorytet 1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

DOSTĘPNOŚĆ
Priorytet 2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury
Priorytet 2.2 Rozwój infrastruktury technologii informacyjno-komunikacyjnych

BEZPIECZEŃSTWO
Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych
Priorytet 3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem

GRANICE
Priorytet 4.1 Wsparcie dla efektywności i bezpieczeństwa granic
Priorytet 4.2 Poprawa operacji zarządzania granicami, procedur celnych i wizowych